[Home]   [Agenda]   [Registration]   [Organizing committee]   [Feedback]  


International workshop Phi/Psi'99.
Organizing commitee


Local committee

V.Sidorov chairman A.Bondar
N.Ryskulov A.Bukin
V.Tayursky M.Achasov
S.Burdin T.Purlatz
L.Dneprovsky V.Druzhinin
A.Prokopenko

Program committee

V.Ivanchenko S.Serednyakov
L.Kurdadze B.Khazin
E.Solodov S.Eidelman
Yu.Shatunov N.Achasov
V.Dmitriev G.Fedotovich
B.Shwartz V.Golubev
Yu.Skovpen

International advisory committee

 N.Achasov (Institute of Mathematics, Novosibirsk)
 M.Albrow (Fermilab)
 M.Davier (Orsay)
 W.Dunwoodie (SLAC)
 A.Dzierba (Indiana University)
 R.Eichler (PSI, Switzerland)
 F.Jegerlehner (DESY - Zeuthen)
 K.Hagiwara (KEK)
 S.Kullander (Uppsala)
 J.Lee-Franzini (Frascati)
 W.Marciano (BNL)
 L.Montanet (CERN)
 T.Ohshima (Nagoya, Japan)
 L.Okun (ITEP)
 J.Thompson (University of Pittsburgh)
 A.Zaitsev (Serpukhov)
 Z.G.Zhao (Beijing)[Home]   [Agenda]   [Registration]   [Organizing committee]   [Feedback]  

Last modified on Questions and comments are welcome to
9-Nov-1998 vepp99@inp.nsk.su